Kalenderstyring

Kalenderstyring brukes til å bestemme hvilke innstillinger som skal være aktive på Access-enhetene i filialene. Når et tidsrom f.eks. blir satt til “Stengt”, sørger Access-enhetene for å sette de tilkoblede komponentene, som dørpanel, alarm, lys, lyd, dør osv., til den riktige innstillingen.

Les mer om innstilling av komponenter

Kalenderen settes opp under “Access” og “Konfigurasjon” i venstremenyen. Velg først hvilken filial det er ønskelig å se kalender for.

Konfigurasjon av Kalenderstyring

De enkelte filialene definerer sine egne tidspunkter i Redia Admin. Man velger sin filial. Man kan få vist kalenderen for en filial av gangen.

Dagens dato blir alltid vist først, så kan man navigere til senere dager eller uker, avhengig av hvordan visningen er tilpasset. Man kan også velge en bestemt dato ved hjelp av datovelgeren i øverste venstre hjørne.

Opprette og redigere standardtider.

Kalenderen vil være tom første gang den blir åpnet. Du må derfor inn og definere standardtider for biblioteket, altså de vanlige tidspunktene for filialene. Man legger til flere standardtider ved å trykke på “Legg til standardtider” til høyre for kalenderen.

Her kan du velge hvilke dager standardtiden skal gjelde for.

Når man trykker på “Legg til standardtider”, åpner det ulike felter. Definer hvilken tilstand biblioteket skal ha, og hvilket tidsrom det skal gjelde for.

OBS! Der er viktig at du fyller ut en hel dag, slik at risikoen for feil blir så liten som mulig. Start dagen kl 00.00, og avslutt kl 23.59.

Avslutt med å trykke på “Lagre”. Tidene for de valgte dagene og filialene vil nå vises i kalenderen.

Opprett unntak

Det kan være behov for å opprette unntak hvis det er særlige forhold eller arrangementer som gjør at biblioteket vil holde åpent senere, eller må stenge tidligere enn normalt.

Dersom det f.eks. er et arrangement på biblioteket, er det nødvendig å opprette et unntak for utvidet betjent åpningstid. Et annet eksempel er ved ferieavvikling, hvor biblioteket har kortere åpningstid enn normalt.

Under “Opprett unntak” kan biblioteket:

  • Gi unntaket en tittel for å gjøre det enklere å navigere i oversikten over åpningstider.
  • Krysse av for at det er et unntak. Det må gjøres, hvis ikke slår ikke unntaket igjennom!
  • Angi dato og tidspunkt for unntaket
  • Krysse av for om det skal gjelde for hele dagen
  • Velge om unntaket skal gjentas, f.eks. hver dag, uke, måned eller år)
  • Velge hvilken innstilling unntaket skal gjelde
  • Velge hvilke filialer unntaket skal gjelde

Avslutt ved å velge “Lagre” eller “Avbryt”

OBS: Det er viktig å klikke ved “Legg til som unntak”. Hvis ikke slår det ikke gjennom på selve Access.

Unntaket vil overtrumfe standardtidene i kalenderen på det angitte tidspunktet. Du kan redigere eller slette et unntak ved å trykke på tidspunktet i kalenderen. Dette vil åpne en pop-up-melding der man kan redigere eller slette et unntak.

Til høyre for kalenderen kan du få oversikt over opprettede unntak. Listen viser bare unntak for de kommende 30 dager.

Hull i kalenderen

Hvis det er noen åpne felt i kalenderen vil de vises i en liste til høyre for skjemaet ved siden av listen over unntak. Listen viser kun åpne felt for 30 dager fremover.

Ansattknapp

Personalknappen overtrumfer tilstanden i kalenderen på det angitte tidspunkt, da den aktiveres. Ansattknappen defineres når man setter opp Access, og kan settes til f.eks. “Åpent”. Når en ansatt trykker på knappen mens biblioteket f.eks. er selvbetjent eller stengt, vil innstillingen gå over til åpent. Dette vil ikke vises i kalenderen.